Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2011

Menurut Al-Waqidi dan lainnya, mereka berkata: Satu peristiwa, pada pertempuran Yarmuk, keluarlah dari barisan musuh seorang panglima besar musyrik, lalu dia menyeru Khalid bin Al-Walid untuk keluar dari barisan kaum Muslimin. Khalid pun keluar dengan kuda tangkasnya, hingga hampir-hampir kedua kuda itu berlaga kerana ketangkasannya. Maka berkatalah panglima pasukan musyrik itu yang bernama Jarjah:

“Engkaukah yang dikenal Khalid, panglima pasukan ini?”.
“Ya, aku Khalid pedang Allah!” jawab Khalid.
“Khalid, pedang Allah?” tanya Jarjah lagi.
“Ya”, jawab Khalid. “Dan engkau siapa?”
“Aku Jarjah, panglima perang!”

“Apa maksudmu memanggil aku ke sini?” tanya Khalid.
“Hai Khalid! Bicaralah yang benar, dan jangan berdusta! Sebab orang yang merdeka itu tidak berdusta. Dan jangan pula engkau menipuku, kerana orang yang berkedudukan seperti engkau ini tidak akan menipu yang lain, apa lagi bila hal itu ada pertaliannya dengan Allah!” jarjah ingin menguji kejujuran Khalid.
“Baiklah”, jawab Khalid. “Aku akan berkata benar dan menjawab sesuai dengan kehendakmu!”

“Engkau mengaku diri sebagai pedang Allah, bukan?” tanya Jarjah.
“Ya”, jawab Khalid pendek
“Apakah Allah telah menurunkan pedang itu dari langit kepada Utusan kamu, lalu dia menyerahkan pedang itu kepadamu, dan engkau tidak akan menghunuskan kepada sesiapa pun, melainkan engkau akan mengalahkannya?” Jarjah meminta penerangan dari Khalid.
“Tidak!” jawab Khalid pendek lagi.
“Oh, tidak?!” Jarjah mengejek. “Jadi bagaimana engkau dipanggil sebagai pedang Allah? Bukankah itu ajaib sekali?!” Jarjah menambah lagi.
“Tidak ajaib, jika engkau mendengar cerita yang sebenarnya!” jawab Khalid.
“Kalau begitu ceritakanlah kepadaku!” pinta Jarjah.

“Sekarang dengarlah ceritanya: Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kita UtusanNya, lalu Beliau mengajak kami memeluk Islam, tetapi kami menjauhkan diri darinya, dan kami sekalian menyingkirkannya. Meskipun begitu ada juga setengah dari kami yang mempercayainya dan mengikutnya, manakala yang lain mendustakannya dan menentangnya, dan jika engkau ingin tahu aku adalah di antara orang-orang yang mendustakannya dan menentangnya”, Khalid menceritakan dirinya dengan jujur.
“Sesudah itu?” tanya Jarjah yang mendengar dengan penuh minat.
“Kemudian Allah telah melembutkan hati kami, dan membukakan pemikiran kami, lalu kami diberiNya petunjuk untuk memeluk Islam, dan kami pun memberikan kesetiaan kami kepadanya”, Khalid berdiam sebentar mengenang dirinya di masa lalu.
“Kemudian, apa yang berlaku?” tanya Jarjah lagl
‘Kerana aku memeluk Islam itulah, maka beliau berkata kepadaku: Hai Khalid! Engkau ini adalah pedang dari pedang-pedang Allah, yang dihunuskan Allah ke atas kaum musyrik, dan beliau mendoakan bagiku dengan kemenangan!” jelas Khalid.
“Sebab itulah engkau dikenal dengan pedang Allah?!” tanya Jarjah.
“Ya, aku rasakan itu, dan aku orang yang paling keras di antara pasukan Islam ke atas kaum musyrik”, ‘jelas Khalid lagi.

“Baiklah”, tanya Jarjah. “Engkau membawa pasukanmu ke sini itu, untuk apa?”
“Aku datang ke sini untuk menyeru orang-orang seperti kamu kepada Islam, dan mempercayai Tuhan yang Satu!” jawab Khalid.
“Tuhan yang Satu?” tanya Jarjah.
“Ya, dengan menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Utusan Allah, serta meyakini bahwa apa yang dibawa Muhammad itu adalah dari Allah yang Maha Mulia”, terang Khalid.
“Kalau kami tidak mahu menerimanya?”
“Bayar upeti, dan kami akan melindungi kamu!”
“Kalau kami tidak mahu membayar upeti itu?”
“Kami akan memerangi kamu habis-habisan!”

“Baiklah, apa kedudukan orang yang mengikut seruanmu itu, dan yang mendampingkan diri dalam apa yang engkau seru itu?”
‘Kedudukannya dengan kami sama tentang apa yang difardhukan Allah ke atas kami sekalian, baik dia orang berpangkat atau orang yang rendah, yang pertama memeluk Islam dan yang kebelakangan! Yakni siapa yang mengikut Muhammad sekarang ini akan memperoleh pahala yang sama dengan siapa yang telah mengikutnya lama sebelum ini, iaitu balasannya dan kelebihannya?!”
“Bagaimana itu?” Jarjah meminta penjelasan.
“Ya”, jawab Khalid, “bahkan boleh jadi lebih utama lagi”.

“Bagaimana sampai begitu? Bagaimana agamamu menyamakan orang-orang ini dengan kamu, padahal kamu sudah mendahului mereka?” tanya Jarjah.
“Mudah saja!” jawab Khalid. “Kita orang-orang yang terdahulu memeluk Islam secara terpaksa, kerana kita telah menentangnya sebelum itu. Kemudian kita memberikan kesetiaan kami kepadanya sedang dia hidup di sisi kita, berita-berita langit sedang turun kepadanya, dia memberitahu kita tentang firman-firman Allah itu serta dibuktikannya dengan keterangan-keterangan yang tidak dapat diragukannya lagi”, kata Khalid.
“Jadi, apa alasannya?” tanya Jarjah lagi.
“Jadi orang-orang seperti kita ini sudah melihat semua bukti-bukti itu, dan kami mendengar sendiri darinya, sudah seharusnyalah kami mengikutnya dan menganut kepercayaannya. Tetapi kamu tidak seperti kami, kamu tidak melihat apa yang kami lihat, dan kamu tidak mendengar seperti apa yang kami dengar dan berbagai keajaiban dan bukti-bukti yang membenarkan seruan dan dakwaannya. Jadi barangsiapa yang mengikut perkara ini di antara kamu dengan kebenaran dan niat yang baik, tentulah dia lebih utama dari kami”.

Jarjah terharu dengan penerangan Khalid itu, lalu dia berkata: “Demi Allah, aku yakin engkau telah mengatakan yang benar, dan engkau tidak menipuku!”
“Demi Allah, aku telah berkata yang benar, tiada suatu pun yang aku sembunyikan, dan Allah telah membantuku untuk menjawab soalan-soalanmu itu dengan yang benar”, terang Khalid.
“Kalau begitu, apa gunanya lagi aku menyandang perisai ini”, kata Jarjah, dia lalu melepaskannya, sambil memeluk Khalid dan berkata: “Hai Khalid! Ajarkanlah aku agama Islam itu!” pinta Jarjah.

Khalid Ialu mengajak Jarjah datang ke kemahnya, lalu disiramkan ke atasnya dengan qirbah air (kulit kambing yang dibuat untuk mengisi air), kemudian diajaknya Jarjah bersembahyang dengannya dua rakaat.

Akhirnya pasukan Romawi kecewa apabila Jarjah tidak kembali lagi kepada mereka. Lalu mereka memulai penyerangannya kepada pasukan Islam, dan pada mulanya mereka merasa bangga dengan kemenangan kecil di mana mereka dapat mematahkan sayap-sayap pasukan Islam, kecuali yang sedang dipertahankan oleh lkrimah bin Abu jahal ra. dan Al-Harits bin Hisyam ra. Khalid bin Walid ra. pun keluar ke medan peperangan untuk menyelamatkan pasukan Islam, dan keluar bersamanya Jarjah yang baru memeluk Islam. Keduanya pun memimpin pasukan Islam di tengah-tengah pasukan Romawi yang mencoba mengepung pasukan Islam. pasukan Islam pun berteriak semangat dan menggempur di belakang panglimanya, si pedang Allah, sehingga akhirnya pasukan Romawi tidak mampu bertahan lagi, dan mereka pun mundur kebarisan mereka yang asal.

Khalid terus berjuang pedang dengan pedang bersama-sama pasukan Islam yang telah kembali semangat perjuangannya, sedang Jarjah turut berjuang sebelah-menyebelah dengan pasukan Islam dari sejak tengah hari hingga matahari akan terbenam dan masuk waktu maghrib. Pasukan Islam bersembahyang shalat Dzhuhur dan Asar secara menunduk-nunduk saja kerana hebatnya pertarungan yang berlaku di antara dua pihak itu.

Akhimya Jarjah, moga-moga Allah merahmatinya, gugur syahid setelah mendapat luka-luka berat, dan dia tidak bersembahyang kepada Allah selain dua rakaat yang dikerjakannya dengan Khalid ra. ketika dia memeluk Islam itu.

(Al-Bidayah Wan-Nibayah 7:12 – Menurut Abu Nu’aim dalam “Dalaa’ilun Nubuwah”, nama panglima Romawi itu ialah jarjir bukan jarjah.)

( Diambil dari : http://azharjaafar.blogspot.com/2008/08/dakwah-khalid-bin-walid-ra-di-medan.html )

Read Full Post »

Mu’tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa tersebut sekarang ini bernama Kirk. Disinilah perang antara kaum Muslimin dan pasukan Syurabil bin Amr al-Ghassani, penguasa Bushra berlangsung.

Perang ini dilakukan sebagai balasan atas dibunuhnya seorang utusan Muslimin. Ketika itu Rasulullah mengutus Harits bin Umair al-Adzi bin Amr agar menyampaikan surat yang isinya mengajak memeluk Islam kepada pemimpin Bushra tersebut.

Seperti juga peraturan dunia politik saat ini, sejak dahulupun telah ada aturan bahwa seorang utusan negri lain tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang jelas. Itu sebabnya Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi Islam kemudian mengirim pasukan ke Bushra. Itupun setelah Rasulullah menunggu beberapa waktu. Dalam kesempatan tersebut beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang yang membawahi pasukan berjumlah 3.000 orang.

Rasulullah SAW bersabda, “Jika ia mati syahid dalam peperangan, maka Ja’far bin Abi Thalib menggantinya sebagai pemimpin pasukan. Jika ia juga mati syahid, maka penlimpin pasukan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Jika ia juga mati syahid, maka terserah kaum muslim untuk memilih siapa pemimpinnya”.

Sementara itu Syurabilpun menyiapkan 100.000 pasukannya. Ini masih dibantu dengan pasukan Heraklius, raja Romawi, yang mengirimkan 100.000 tentaranya. Pasukan Islam tampak ragu melihat besarnya kekuatan musuh yang lebih dari 60 kali lipat itu. Selama dua malam mereka berhenti di suatu daerah untuk merundingkan apa yang seharusnya mereka lakukan.

Beberapa orang diantara mereka berpendapat “ Sebaiknya kita menulis surat kepada Rasulullah guna melaporkan kekuatan musuh. Mungkin beliau akan menambah kekuatan kita dengan pasukan yang lebih besar atau memerintahkan sesuatu yang harus kita lakukan?”. Akan tetapi Abdullah bin Rawahah tidak sependapat. Ia berkomentar,

“Hai saudara-saudaraku, mengapa kalian tidak menyukai mati syahid yang menjadi tujuan kita berangkat ke medan perang ini ! Kita berperang tidak mengandalkan banyaknya jumlah pasukan atau besarnya kekuatan tetapi semata berdasarkan agama yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena itulah, marilah kita maju ! Tidak ada pilihan lain kecuali salah satu dari dua kebajikan : menang atau mati syahid”.

Dengan segera musnahlah rasa takut pasukan Islam dan terjadilah pertempuran sengit antara kedua pasukan tersebut. Dengan gagah berani pasukan Islam terus bertempur hingga akhirnya Zaid bin Haritsah harus syahid. Segera Ja’far bin Abi Thalib yang waktu itu baru berusia 30 tahun maju menggantikan Haritsah.

“ Alangkah dekatnya surga ! Harumnya semerbak dan segarnya minuman.

Kita hunjamkan siksa ke atas orang-orang Romawi yang kafir nun jauh nasabnya

Pastilah aku yang memeranginya”.

Namun iapun harus syahid setelah tangan kanannya disusul tangan kirinya  yang memegang panji pimpinan ditebas musuh. Mujahid gagah berani ini ditebas tubuhnya hingga terbelah dua dari belakang dalam keadaan sedang mengepit panji kepemimpinan dengan sisa kedua tangannya yang tersisa. ! Subhanallah ..

Selanjutnya majulah Abdullah bin Rawahah menggantikan kedudukan Ja’far. Semula ia agak kecut melihat kedua sahabatnya telah tewas sementara tubuhnya sendiri telah penuh luka. Ia juga mendengar kabar bahwa Syurabil telah menyelamatkan diri. Sementara Heraklius menambah lagi 200.000 pasukannya. Namun ketinggian imannya berkata lain. Sambil menerjunkan diri ke kancah pertempuran sengit ia melantunkan syair hingga iapun syahid.

“Wahai hati, kamu harus turun meskipun dengan senang hati ataupun dengan berat hati. Kamu telah hidup dengan ketenangan beberapa lama. Berpikirlah, pada hakikatnya, kamu berasal dari setetes air mani. Lihatlah orang-orang kafir telah menyerang orang-orang Islam. Apakah kamu tidak menyukai surga jika kamu tidak mati sekarang suatu saat nanti, akhirnya kamu akan mati juga”.

Setelah syahidnya ketiga panglima perang yang sebelumnya telah ditunjuk Rasulullah kaum Muslimin kemudian menyepakati Khalid bin Walid menjadi panglima perang.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ra bahwa sebelum kaum Muslimin ( di Madinah) mendengar berita gugurnya tiga orang panglima mereka, Rasulullah saw bersabda “ Zaid memegang panji kemudian gugur. Panji diambil oleh Ja’far dan ia gugur. Panji itu diambil oleh Ibnu Rawahah dan iapun gugur …”. Saat itu, beliau meneteskan air mata seraya melanjutkan sabdanya , “ .. Akhirnya panji diambil oleh ‘Pedang Allah ( Khalid bin Walid ) dan akhirnya Allah mengaruniakan kemenangan bagi mereka ( kaum Muslimin)”.

Dibawah pimpinan Khalid, bekas panglima perang Quraisy yang dikenal sebagai ahli strategi nan tak terkalahkan ini, pasukan Muslim berhasil merubah keadaan. Begitu mendapat tanda bahwa ia ditunjuk sebagai panglima, Khalid langsung menyerbu pasukan musuh dengan gagah berani. Ia berhasil mengobarkan kembali semangat pasukannya hingga membuat musuh kocar kacir.

Namun begitu malam tiba dan pertempuran dihentikan ( ini adalah peraturan umum perang yang berlaku ketika itu ) Khalid langsung menyusun strategi baru. Dengan strateginya ia berhasil membuat pasukan musuh mundur. Ia mengubah posisi pasukan, yang tadinya di sayap kanan dipindahkan ke sayap kiri dan sebaliknya. Sementara pasukan yang di depan diputar sedemikian rupa dengan pasukan yang dibelakang.

Perubahan posisi yang menyerupai gelombang ini membuat pasukan musuh mengira bahwa pasukan Muslim mendapat tambahan pasukan. Mereka menjadi khawatir, bila dengan kekuatan yang jauh di bawah kekuatan mereka saja pasukan Muslim sulit untuk dikalahkan apalagi dengan adanya tambahan. Karena rasa takutnya itu akhirnya mereka memutuskan untuk mundur teratur tanpa menyadari bahwa sang panglima lebih senang lagi. Pasukan Khalid bin Walid tidak mengejar musuh yang mundur karena menyadari bahwa kekuatan mereka saat itu memang tidak mencukupi.

Maka pasukan Muslimpun kembali ke Madinah dengan  membawa pampasan yang ditinggalkan musuh begitu saja. Menjelang masuk kota, pasukan ini disambut oleh Rasulullah dan anak-anak  yang berhamburan menjemput mereka.

“ Ambillah anak-anak dan gendonglah mereka. Berikanlah kepadaku anak Ja’far!”, sabda Rasulullah.

Kemudian terdengar orang-orang meneriaki pasukan Khalid, “ Wahai orang-orang yang lari! Kalian lari dari jalan Allah”.

Akan tetapi Rasulullah segera menimpali “ Mereka tidak lari ( dari medan perang) tetapi mundur untuk menyerang balik, insya Allah”.

Wallahu’alam bish shawwab.

Paris, 5 April 2011.

Vien AM.

Read Full Post »

« Newer Posts