Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2015

Semua orang pasti tahu apa itu raja/khalifah/kaisar/king/roi/malik  dan apa itu kerajaan/kekhalifahan/kekaisaran/monarki/kingdom/royaume/mamalik.   Dalam bahasa Indonesia  kata Raja ( Rani bila perempuan), yaitu pemimpin/penguasa tertinggi  dalam sebuah kerajaan, berasal dari Rājan yang merupakan bahasa Sangsekerta.

Sedangkan kata kerajaan atau monarki  berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Kerajaan/monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki.

Seorang raja sudah pasti mempunyai wilayah kerajaan yang dikuasainya,  dan di masa lalu, biasanya secara absolut.  Seorang raja biasanya berkuasa hingga seumur hidupnya, dan biasanya yang menggantikan kedudukannya bila ia wafat adalah sang putra mahkota yang telah dipersiapkan secara matang.

Raja bisa menguasai daerah kekuasaan yang sangat luas, namun bisa juga kecil, kerajaan Monaco, misalnya.  Kerajaan ini hanya mempunyai luas wilayah sekitar 2 km2. Bandingkan dengan Jakarta yang luasnya 650km2. Suatu kerajaan dapat dikatakan besar dilihat dari beberapa faktor, antara lain luasnya, populasinya, ekonominya, lama kekuasaannya, bagaimana sang pemimpinnya berkuasa, bagaimana kehidupan rakyatnya dsbnya.

Kerajaan adalah sistem pemerintahan tertua di dunia. Tercatat pada suatu masa dulu pernah ada lebih dari 900 kerajaan di dunia ini. Kini yang masih bertahan hanya tinggal 40 buah saja, Arab Saudi, Yordania, Maroko, Malaysia, Inggris, Belanda, Spanyol, Kamboja dan Thailand adalah diantaranya.  Dari jumlah tersebut, hanya 4 yang mempunyai penguasa mutlak, selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

Di masa lalu, kerajaan bisa berkuasa hingga ratusan tahun, dan daerah kekuasaannyapun bisa mencakup berpuluh-puluh Negara yang ada saat ini. Yang terpanjang adalah kerajaan/kekhalifahan Islam Ottoman. Kerajaan ini berkuasa selama hampir 7 abad lamanya, yaitu sejak tahun 1299 hingga 1923 lalu. Kekuasaannya terbentang dari Afrika Utara dan Spanyol di ujung Barat hingga perbatasan sebelum Cina di ujung Timur, Austria di ujung paling utara hingga Yaman di ujung selatan.

http://yusranyusufnur.blogspot.co.id/2012/11/10-kerajaan-terbesar-dalam-sejarah-dunia.html

Disamping mempunyai daerah kekuasaan dan rakyat yang dipimpin, sebuah kerajaan juga pasti mempunyai pasukan/tentara yang bertugas menjaga wilayahnya agar aman dari serbuan musuh, juga aparat yang bertugas menjalankan pemerintahan.

Demikian pulalah kerajaan Allah Azza wa  Jalla, kerajaan terbesar dan terluas di sepanjang sejarah kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kerajaan ini meliputi langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya.

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong”. (Terjemah QS. Al-Baqarah(2):107).

Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi; hanya Allahlah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(Terjemah QS. Ath-Thaggabun(64):1).

IMG_2722IMG_2864Kerajaan Allah yang teramat sangat luas ini seperti juga kerajaan dunia lainnya tidaklah kekal. Meski usianya sangat amat jauh dibanding kerajaan biasa yang umurnya “ hanya” ratusan tahun. Kerajaan Allah diciptakan jauh sebelum manusia ada, dan akan hancur nanti bersamaan dengan orang terakhir di dunia, yaitu pada hari Kiamat. Paling tidak itulah yang terjadi pada galaksi yang kita tempati ini.

 “ Katakanlah: “Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam”.

Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap,

lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati”.

Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (Terjemah QS. Fushshilat(41):9-12).

Setelah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya, Allahpun bersemayam di atas Arsy, yaitu di Kursy-Nya.  Arsy itu sendiri dijunjung oleh 8 malaikat.  Sementara jarak Kursy Allah ini dengan Arsy mencapai ratusan tahun ( cahaya ?) sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Muhammad saw.

Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda,

“Aku telah diizinkan untuk menyampaikan tentang para malaikat Allah pembawa Arasy. Sesungguhnya ‘antara daun telinga dan lehernya berjarak tujuh ratus tahun.”

Abu Dzar radhiallahu anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidaklah Kursy di banding Arasy kecuali bagaikan cincin yang dilempar di atas padang di muka bumi.”

“ Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia” .(Terjemah QS. Al-Furqon(25):59).

“ Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.” (Terjemah QS.Al-Haqqah(69):17).

“ Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan”. (Terjemah QS. Al-Qaariah(101):1-5).

Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan), dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan,” (Terjemah QS. At-Takwir(81):1-6).

Uniknya meski kerajaan Allah yang begitu luas ini akan hancur pada saatnya nanti, tidak demikian dengan “ Sang Raja di Raja”. Jadi terbalik dengan kerajaan dunia yang bila rajanya suatu hari nanti wafat dan digantikan putra mahkota, maka kerajaan akan terus berlangsung.

IMG_3079Jadi pada sistim kerajaan Allah, Raja lebih dominan dari pada kerajaan. Ia akan tetap eksis meski kerajaannya telah hancur. Karena memang Dialah yang menciptakan kerajaan, kerajaan ada karena ada raja, bukan raja ada karena ada kerajaan.  Sang Raja hidup abadi, kekal selamanya. Itu sebabnya Ia tidak memerlukan pewaris, putra mahkota, keturunan atau apapun.

Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya” .(Terjemah QS. Al-Isra(17):111).

Disamping itu seperti juga kerajaan dunia, kerajaan Allah juga memiliki pasukan yang senantiasa patuh pada perintah-Nya, tanpa syarat. Itulah malaikat yang senantiasa berzikir memuji dan memuja kebesaran Tuhannya. Malaikat yang tercipta dari cahaya, bersayap dan berukuran extra besar ini selain jumlahnya  amat sangat banyak juga mempunyai fungsi dan tugas yang beraneka ragam.

“Tidaklah ada tempat kosong  dengan ukuran empat jari tangan di semua lapisan langit, kecuali pada tempat tersebut ada Malaikatyang sedang berdiri, ruku’ atau sujud (artinya semuanya dalam keadaan beribadah kepada Allah)”. (HR Tirmidzi).

“ Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” . (Terjemah QS. Fathir(35):1).

Ada yang bertugas menjunjung  Arsy, ada yang bertugas membawa angin, membagikan rezeki, meniup terompet kematian dan kebangkitan, mencabut nyawa, mencatat amal manusia, menjaga surga, menjaga neraka dll. Dan yang tertinggi adalah malaikat Jibril, yaitu yang menyampaikan wahyu kepada para rasul. Malaikat Jibril inilah yang pernah dilihat Rasulullah Muhammad saw, yaitu ketika menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla.

Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang” . (QS. At-Takwir(81):23).

“ Sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),  yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy,  yang dita’ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya”. (Terjemah QS.At-Takwir(81)19-21).

Dari [‘Ashim] dari [Abu Wa`il] dari [Abdullah] ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ia memiliki enam ratus sayap, setiap sayap dapat menutupi antara langit dan bumi, dari sayapnya berjatuhan aneka warna warni, mutiara dan yaqut. Allah Maha Mengetahui itu semua. (Musnad Ahmad No Hadist 3561)

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,  dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,   dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,   dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,  dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,”  (Terjemah QS.Al-Mursalat(77):1-5).

“ Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” . (Al-Fathir(35):1).

2010-02 La Mongie - Pyrenee_35IMG_0761Namun demikian sesungguhnya Allah swt tidak memerlukan siapapun dan apapun termasuk pasukan elit malaikat yang dimiliki sekaligus diciptakannya sendiri itu. Karena hanya dengan kalimat “ Kun Fayakun” saja sebenarnya semuanya bisa terjadi.  Penciptaan malaikat dan keberadaannya di sekeliling kita lebih ditujukan untuk kepentingan manusia.  Agar manusia dapat mengerti dan lebih memahami apa tujuan dan hikmah dibalik kehidupan ini. Agar dapat mengikuti dan memahami ilmu-Nya meski hanya secuil . Itulah sunatullah.  Allah terlalu suci dan agung untuk mengurusi langsung para hamba ciptaan-Nya di muka bumi ini.

Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.  Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu).  Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah”. (Terjemah QS.Fathir(35):15-17).

Intinya kerajaan Allah dengan segala cakupannya, seperti para malaikat, langit dengan segala perhiasannya, bumi dengan segala isinya seperti gunung, sungai, aneka binatang dan lain lain adalah bukti keberadaan Sang Khalik, Raja dari segala raja, yang tak terbantahkan.

Allah swt yang memiliki Asmaul-Husna,  99 nama indah untuk mencerminkan sifat-sifat-Nya, yang dengan menyebut nama-nama tersebut memohonlah orang-orang beriman pertolongan dan perlindungan-Nya.

Alhasry 22-24

Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Terjemah QS.Al-Hasyr(59):22-24).

ayat kursi

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa`at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.(Terjemah QS. Al-Baqarah(2):255).

Wallahu’alam bish shawwab.

Jakarta, 23 Oktober 2015.

Vien AM.

Read Full Post »

peggy3Beberapa minggu  yang lalu saya menghadiri tausiyah yang diberikan Peggy  Melati Sukma, seorang artis dan aktifis sosial yang pada tahun 1999 dikenal dengan jargon  “ Pusiiiiing” dalam salah satu sinetron yang dibintanginya, yaitu “ Gerhana”.  Artis berbakat dengan segudang kegiatan,  diantaranya pernah ditunjuk sebagai duta  Pendidikan Kesetaraan oleh Depdiknas dan Duta Teknologi oleh Kementerian Riset dan Teknologi ini, sejak 2012 lalu memang telah berhijrah, begitu ia menyebutnya.

( Baca kisah hijrah Peggy : http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,55962-lang,id-c,internasional-t,Kisah+Peggy+Melati+Sukma+Hijrah+ke+Dunia+Dakwah-.phpx ).

Sekali lagi terbukti, bahwa ketenaran, kekayaan dan kesuksesan bukan jaminan kebahagiaan yang hakiki. Kini Peggy melalui Komunitas Akhwat Bergerak yang dimotorinya sibuk berdakwah tidak saja di pelosok dalam negri namun juga ke manca Negara, tidak hanya sekedar Negara tetangga saja.

Selain berbagi ilmu, kami juga mempunyai program donasi untuk akhwat Gaza bersinergi dengan ACT yaitu melakukan penggalangan donasi bagi persalinan akhwat (perempuan/ibu-ibu) Gaza. Target awal kita adalah akan men-cover 1000 ibu-ibu Gaza, per orang akan dibantu dana persalinan US$ 200,” tutur Peggy.

Karena Israel sesumbar mengatakanbahwa anak-anak Palestina dan para ibu hamil adalah target mereka. Jelas ini adalah sebuah pemasungan hak hidup yang harus dilawan ”, begitu kira-kira jawaban Peggy atas pertanyaan saya mengapa ia memilih menyalurkan dana bantuan untuk persalinan ibu-ibu Gaza.

Pada  tanggal 21 September yang baru lalu Peggy bersama yayasannya, bekerja sama dengan ACT juga telah meresmikan sekolah difabel ( anak dengan keterbatasan/cacat) di Gaza. Sayangnya Peggy sendiri dan timnya tersebut tidak/belum bisa melihat sendiri sekolah tersebut.

Persis halnya dengan proyek bantuan persalinan ibu-ibu Gaza tahun lalu yang tidak dilihatnya sendiri, karena tertahan di pintu perbatasan Mesir.  Padahal , masih menurutnya, tim bantuan dari Aljazair bisa masuk ke Gaza.  Ini dimungkinkan karenakan adanya kesepakatan antara Negara tersebut dengan Mesir sebagai pemegang otoritas gerbang ke Israel.

Dengan nada sedikit kesal Peggy juga mempertanyakan dimana kepedulian pemerintah Indonesia terhadap nasib Palestina seperti yang pernah dijanjikan Jokowi saat kampanya sebelum terpilih menjadi presiden.  Indonesia hingga detik ini memang tidak mempunyai kesepakatan seperti yang dimiliki Aljazair. Padahal Al-sisi, sang jendral presiden Mesir hasil kudeta militer itu baru saja menyelesaikan kunjungan resmi kenegaraannya ke Indonesia, meski protes datang berhamburan dari masyarakat, memperkuat kesan bahwa pemerintah saat ini memang tidak peduli terhadap nasib rakyat dan bangsa Palestina. Sekaligus juga menambah kesan tidak peduli terhadap kekuasaan hasil kudeta.

Seperti diketahui Al-Sisi menduduki kursi orang pertama di Mesir setelah menggulingkan presiden Mursi yang terpilih secara demokrasi. Mursi sendiri bisa maju ke kursi kepresidenan karena dukungan IM ( Ikhwanul Muslimin), organisasi binaan almarhum Hasan Al-Banna yang sangat mendukung berjalannya syariat Islam, sesuatu yang bagi sebagian masyarakat Indonesia termasuk pemerintah sebagai momok menakutkan, padahal  mayoritas penduduk Indonesia mengaku Muslim.

Jadi sungguh memang tidak mengherankan bila nasib Palestina tidak berada di urutan prioritas pemerintah. Ironisnya bukan hanya pemerintahan Jokowi saat ini, namun juga rezim-rezim sebelumnya.

Dr Mahmud Hashem Anbar, seorang dosen ilmu Islam di Universitas Islam Gaza, pernah menyinggung bahwa hubungan antara pemerintahan Palestina dan Indonesia (Government to Government) atau G to G tidak kuat.  Ini diutarakannya pada Konferensi Internasional Al Quds dan Palestina yang berlangsung di Bandung pada 4-5 Juli 2012 lalu.

Hubungan antara Palestina dan Indonesia lebih kuat antar masyarakat. Ini bisa dilihat dalam beberapa hal, yang pertama dengan adanya beberapa pelajar Indonesia yang studi di rumah sakit Islam Gaza. Yang kedua adalah pembangunan rumah sakit disana. Tapi kita belum pernah tahu ada utusan resmi dari pemerintahan Indonesia,” keluhnya.

http://www.dakwatuna.com/2012/06/14/21085/dosen-gaza-tagih-hubungan-baik-g-to-g-indonesia-palestina/#axzz3nwX5iezF

Perlakuan tidak manusiawi penjajah Israel terhadap rakyat Palestina terus saja terjadi selama puluhan tahun tanpa peduli reaksi dunia internasional yang terkesan tidak peduli atau mungkin bosan (?). Yang terakhir adalah yang dimulai sejak tanggal 13 September lalu hingga hari ini, dan sangat mungkin bakal melahirkan Intifadah III. Ironisnya, Israel menghadapi gerakan perlawanan rakyat bersenjatakan batu ini dengan peluru tajam, granat, gas beracun, air kimia dan aneka senjata berbahaya lainnya.

Tentara Zionis kembali  memprovokasi rakyat Palestina dengan tindakan yang makin semena-mena terhadap Al-Quds ( Yerusalem) dengan  Al-Haram Asy-Syarifnya dimana berdiri 2 bangunan suci milik umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsho dan Kubah Shakhrah (Dome of The Rock) yang merupakan kiblat pertama umat Islam, sekaligus juga masjid suci ke 3 setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tentara penjajah Zionis  tersebut seenaknya saja mengangkangi dan mengacak-acak Masjidil Aqsha, masjid yang merupakan titik keberangkatan Rasulullah Muhammad SAW menuju Sidrat al Muntaha dalam peristiwa Miraj.

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. … …”  ( Terjemah QS. Al-Isra(17): 1).

Namun tanpa sedikitpun rasa gentar para pemuda Palestina dengan gigih menjaga rumah suci tersebut. Mereka yang berada di dalam masjid bertahan tidak membiarkan begitu saja musuh-musuh Allah masuk dan merusak bagian dalam masjid, meski senjata mereka hanya batu. Sementara mereka yang berada di luar masjid selain melempari tentara Yahudi itu dengan batu juga dengan bom-bom Molotov buatan sendiri.  Mereka juga memasang barikade agar tentara ZIonis tersebut tidak dapat memasuki masjid.

Akibatnya bentrokanpun tak dapat dihindarkan. Pasukan Israel lengkap dengan senjata dan tamengnya terus mendesak warga Palestina, mendorong, menendang, memukul,  bahkan tak segan-segan mengarahkan moncong senjata mereka  kepada siapapun yang menghalangi, tak  peduli apakah itu perempuan atau anak-anak sekalipun. Mereka juga menempatkan penembak jitu di atap masjid dan menggunakan peluru karet untuk menembaki warga yang menghalangi perbuatan brutal mereka, mengakibatkan puluhan warga cedera. Pasukan biadab tersebut juga menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah warga.

Tentara Zionis dengan seragam tentaranya berhelm,  bermasker dan bersenjata tentunya, selama bertahun-tahun tidak pernah malu dan sungkan mengeroyok warga sipil, perempuan maupun kanak-kanak. Dengan semena-mena mereka juga menembak warga tanpa alasan yang jelas, melepas jilbab muslimah, misalnya. Atau juga menembak remaja hingga jatuh tak berdaya, lalu mengatai-ngatai dan membiarkannya kehabisan darah hingga meninggal dunia. Sungguh lebih biadab dari binatang apapun di dunia ini. Naudzubillah min dzalik … 😦

http://5pillarsuk.com/video/13-yr-old-palestinian-boy-shot-by-israeli-police-as-jewish-settlers-shouted-insults-at-him/

Beberapa hari lalu sebuah video berhasil merekam tindakan busuk mereka, yaitu menyusup dan menyamar sebagai warga Palestina, lalu memancing melempari polisi Israel dengan batu. Setelah warga terpancing mengikuti perbuatan mereka, tiba-tiba mereka berbalik menyerang para pemuda yang berada di sekitar mereka tadi.

https://youtu.be/55Cpmy9xrSU )

Ajaibnya lagi, dengan tenangnya PM Israel Benyamin Netanyahu  mengumumkan hukuman berat bagi para  pelaku lempar batu. Hukuman juga berlaku bagi anak-anak dibawah umur, namun kedua orang-tuanyalah yang harus bertanggung-jawab. Untuk diketahui, sejak musim dingin tahun 2000, 2000 anak Palestina telah terbunuh. Sementara sekitar  500-700 anak Palestina tiap tahun ditangkap, dijebloskan ke penjara dan harus menjalani mahkamah militer.

Pemerintah penjajah Zionis ini juga dengan seenaknya menetapkan aturan bahwa ada waktu-waktu dan hari-hari  tertentu masjid ditutup dan khusus hanya boleh digunakan pemeluk  Yahudi untuk beribadah di dalamnya. Mereka tidak peduli ada beberapa  Jumat di dalamnya, akibatnya kaum Muslimin tidak bisa shalat Jumat di dalam masjidnya sendiri !

Maket Rekonstruksi Bait Suci Sulaiman

Maket Rekonstruksi Bait Suci Sulaiman

Bukan rahasia lagi Israel secara provokatif memang ingin merebut Al-Haram Asy-Syarif dari pelukan kaum Muslimin. Mereka mengklaim bahwa area tersebut adalah milik mereka, bahwa ribuan tahun lalu, jauh sebelum datangnya Islam, berdiri bait Sulaiman, rumah suci Yahudi. Kini, kabarnya, secara diam-diam orang-orang Yahudi telah membangun kembali fondasi rumah suci tersebut,  tepat dibawah Haram Asy-Syarif, yang pada saatnya nanti, akan berdiri tegak menggantikan Haram Asy-Syarif yang akan dihancurkan.  Hal yang tidak mustahil bila kaum Muslimin di seluruh dunia tidak bersatu menjaganya.

Reaksi dari dunia Arabpun akhirnya bermunculan.

“Provokasi dalam bentuk apa pun di Jerusalem akan berpengaruh terhadap hubungan Israel-Yordania. Yordania tak punya pilihan lain, selain mengambil tindakan yang tegas,” kata Raja Abdullah dari Yordania. Yordania adalah negara yang bertanggung jawab atas aspek-aspek keIslaman di kompleks Al-Aqsa, karena adanya perjanjian damai dengan Israel

Kami akan melawan agresi pendudukan atau agresi Israel di Masjid Al-Aqsa,” ujar Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir.

Bendera Palestina memang telah berkibar dengan gagahnya di markas PBB, New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 September yang baru lalu.   Upacara pengibaran bendera ini disaksikan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Dalam sambutannya, Abbas menegaskan bahwa pengibaran bendera negaranya merupakan bukti telak bahwa kedaulatan Palestina merdeka telah diakui PBB. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tak lagi terikat oleh segala kesepakatan dengan Israel.

“Selama Israel tidak mau menghentikan ekspansi permukiman dan enggan melepaskan para tahanan Palestina, kami tak punya pilihan kecuali tak melepaskan diri dari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, apalagi sejauh ini hanya kami yang komit,” kata Mahmoud Abbas seperti dilansir BBC, Rabu (30/9).

Semoga harapan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaanya benar-benar akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat ini, bukan hanya sekedar simbol pengibaran bendera di kantor PBB.  Kemerdekaan penuh sebuah bangsa dan Negara, adalah hak seluruh orang di dunia ini, tak terkecuali rakyat Palestina yang selama puluhan tahun terpaksa mengubur dalam-dalam impian itu. Ini adalah bagian dari HAM  yang tercantum dalam salah satu butir kesepakatan PBB yang dirancang Barat, Amerika Serikat khususnya. Namun siapa yang tidak tahu bahwa tanpa izin Negara adi daya tersebut mana mungkin Israel bisa berbuat semena-mena terhadap rakyat dan tanah air Palestina.

Maka,  seperti yang telah berkali-kali diingatkan imam besar masjid Istiqal Ali Mustafa Yaqub agar kita mau merenungkan kembali Protokol Zionisme nomor 7 yaitu ” Untuk kawasan Eropa dan demikian pula benua-benua lain, kita wajib menciptakan konflik, mengobarkan api permusuhan dan pertentangan“.

Siapakah sebenarnya dalang dibalik berbagai kerusuhan yang melanda dunia Islam seperti Tragedi Arab Spring diantaranya konflik Suriah yang terus saja memanas hingga detik, kebiadaban ISIS, makin mengguritanya Syiah, JIL, JIN dll ??

Lihat pula bagaimana isi Talmud, kitab yang mereka anggap lebih suci dari Taurat yang diturunkan kepada nabi Musa as berikut ini :

“Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang non Yahudi bukanlah manusia, melainkan binatang.” (Kerithuth 6b hal.78, Jebhammoth 61a)

“Orang-orang non-Yahudi harus dijauhi, bahkan lebih daripada babi yang sakit.” (Orach Chaiim 57, 6a)

Ahir kata salut buat Peggy Melati Sukma, selebritis yang dengan serius mau memberikan waktu dan perhatiannya untuk Palestina. Semoga kiprahnya dapat memotivasi kaum muda negri ini yang sibuk dengan gemerlapnya dunia hingga lupa memikirkan akhirat mereka, untuk segera berhijrah secara total dan mau peduli terhadap nasib dan penderitaan saudara-saudarinya sesama Muslim.

Salut juga untuk sejumlah PTN yang kabarnya telah memotivasi mahasiswanya agar shalat Subuh secara berjamaah.  Karena sesungguhnya inilah yang paling ditakuti orang Yahudi, karena shalat yang demikian menandakan kekuatan dan kesatuan Islam yang tidak mungkin dapat dilawan musuh-musuh Islam, Yahudi khususnya. Ayo kita songsong kembalinya zaman kejayaan Islam yang telah makin dekat ini, yang juga sekaligus menandakan datangnya hari akhir.

http://inpasonline.com/new/harapan-baru-untuk-indonesia-gerakan-religius-di-kampus-negeri/

Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak” (HR Bukhari dan Muslim)

Wallahu’alam bish shawwab.

Jakarta, 9 Oktober 2015.

Vien AM.

Read Full Post »